Voeg je zaak toeContacteer onsCheck onze blog
Belgische Webshops

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Easy Delivery is een initiatief van Green Bananas. Hierna ‘Easy Delivery’, ‘de onderneming’ genoemd.

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Green Bananas

De Ridderstraat 36

9300 Aalst

Telefoon: 053 42 41 55

E-mail: info@easydelivery.be

Ondernemingsnummer:  0502.268.869

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Easy Delivery of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die Easy Delivery verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Easy Delivery zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen zal Easy Delivery de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@easydelivery.be.

Easy Delivery kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Easy Delivery kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Easy Delivery op direct of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.

De website van Easy Delivery kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Easy Delivery heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

De informatie, software, producten en diensten die op of anderszins via de diensten worden gepubliceerd of verstrekt, kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten, ook ten aanzien van prijsinformatie en de beschikbaarheid van reserveringen. de bedrijven van Easy Delivery geven geen garanties voor de nauwkeurigheid van, en wijzen elke aansprakelijkheid af voor fouten of andere onnauwkeurigheden in verband met de informatie over en beschrijving van het restaurant of winkel of elk andere dienst wordt getoond (waaronder, maar niet beperkt tot, de prijzen, beschikbaarheid, foto’s,  algemene productbeschrijvingen, beoordelingen en waarderingen, enz.). Bovendien behouden de bedrijven van Easy Delivery zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele fouten in informatie over beschikbaarheid en prijzen op de diensten en/of met betrekking tot met een verkeerde prijs gemaakte reserveringen te corrigeren.

De bedrijven van Easy Delivery wijzen ook uitdrukkelijk alle garanties, verklaringen of andere voorwaarden af met betrekking tot de nauwkeurigheid of het eigendomskarakter van de inhoud die door en via de diensten beschikbaar wordt gemaakt.

De derde leveranciers die via de diensten voeding aanbieden, zijn onafhankelijke aannemers en geen vertegenwoordigers of werknemers van de bedrijven van Easy Delivery. De bedrijven van Easy Delivery zijn niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, weglatingen, voorstellingen, garanties, schendingen of nalatigheid van dergelijke leveranciers of voor persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade of onkosten die hieruit voortvloeien. Easy Delivery is niet aansprakelijk en zal geen restitutie betalen bij vertraging, annulering, te vol boeken, stakingen, overmacht of andere oorzaken buiten haar rechtstreekse invloed, en zij is niet verantwoordelijk voor extra onkosten, weglatingen, vertragingen, routewijzigingen of handelingen van een overheid of autoriteit.

Volgens de bovenstaande voorwaarden gebruikt u de diensten op eigen risico. De bedrijven van Easy Delivery (of hun directeuren, bestuurders en/of medewerkers) zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, strafschade, incidentele, bijzondere of gevolgschade of verliezen, of elk verlies van inkomsten, baten, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verliezen of schade die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met de verstoring van bedrijfsactiviteiten van om het even welke aard die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw bezoek, weergave of gebruik van de diensten of met de vertraging of het onvermogen om de diensten te bezoeken, weer te geven of te gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw vertrouwen op beoordelingen en meningen die op of via de diensten worden weergegeven; virussen, bugs, trojaanse paarden, informatie, software, gelinkte sites, producten en diensten die via de diensten worden verkregen (met inbegrip van maar niet beperkt tot een synchronisatieproduct van een van de bedrijven van Easy Delivery ); persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit uw gebruik van de servers van de diensten en/of de daarin opgeslagen persoonsgegevens en/of financiële informatie; fouten of omissies in inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van inhoud; of die op andere wijze voortvloeien uit het bezoek, de weergave of het gebruik van de diensten), hetzij op basis van een theorie van nalatigheid, contractrecht, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien Easy Delivery of de aan haar gelieerde bedrijven zijn ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

5. Privacyverklaring

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Easy Delivery verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Easy Delivery  enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Easy Delivery in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Easy Delivery toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier.

Easy Delivery kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

  • wanneer dit noodzaakzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Easy Delivery en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Easy Delivery wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@easydelivery.be.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (02) 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door cPanel.

5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Easy Delivery deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren, en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang ze noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via info@easydelivery.be.

5.3. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.4. Kinderen

Easy Delivery heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Easy Delivery, verzoekt de Onderneming hem of haar omEasy Delivery  te contacteren via info@easydelivery.be. Easy Delivery zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6. Cookie policy

6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt Easy Delivery  uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Easy Delivery  deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Easy Delivery intrekken.

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door Easy Delivery op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Easy Delivery informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Easy Delivery-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@greenbananas.be. De website van Easy Delivery maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. Easy Delivery maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt Easy Delivery ?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_first_pageview Herkenning bezoeker Easy Delivery 10 minuten
jsuid Herkenning bezoeker Easy Delivery 20 jaar
_cfduid Veiligheid Easy Delivery 1 jaar
nQ_visitId Herkenning bezoeker Easy Delivery 70 jaar
nQ_cookieId Herkenning bezoeker Easy Delivery 70 jaar
_custom_data_username Herkenning bezoeker Easy Delivery 20 jaar
_custom_data_email Herkenning bezoeker Easy Delivery 20 jaar

6.4 Google en Google Analytics

De website van Easy Delivery gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Easy Delivery zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Analyse Google 2 jaar
_gid Analyse Google 2 dagen
1P_JAR Herkenning user Google 1 maand
APISID Herkenning user Google 2 jaar
CONSENT Herkenning user Google 20 jaar
HSID Herkenning user Google 2 jaar
NID Herkenning user Google 6 maand
SAPISID Herkenning user Google 2 jaar
SID Herkenning user Google 2 jaar
SIDCC Herkenning user Google 3 maand
SSID Herkenning user Google 2 jaar

6.5 Facebook

De website van Easy Delivery maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op uw computer of mobiel toestel. Dat betekent dat uw gegevens op de Easy Delivery website worden bijgehouden door de pixel. Easy Delivery verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

De volgende cookies zijn door Facebook ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
fr Herkenning user Facebook 3 maand
c_user Herkenning user Facebook 3 maand
datr Herkenning user Facebook 3 maand
xs Herkenning user Facebook 3 maand
presence Herkenning user Facebook 70 jaar
wd Herkenning user Facebook 1 maand
act Herkenning user Facebook 70 jaar
pl Herkenning user Facebook 3 maand
sb Herkenning user Facebook 2 jaar
locale Herkenning user Facebook 2 jaar

6.6 Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Easy Delivery contacteren.

6.8. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL